Polityka prywatności

 1. TPA POLSKA – TPA POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-180) przy ul. Świętokrzyska 45a (Polska), (dalej: TPA POLSKA), jako właściciel sklepu internetowego prowadzonego pod adresem https://tpapolska.pl (zwanym dalej: „tpapolska.pl”), przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników tpapolska.pl, ich danych osobowych oraz bezpieczeństwa przetwarzania tych danych.
 2. Administratorem danych osobowych użytkowników tpapolska.pl jest TPA POLSKA. Z uwagi na dyspozycję przepisu art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), nie powołał inspektora ochrony danych.
 3. Dane osobowe użytkowników tpapolska.pl są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zmianami), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U.2017 r., poz. 1219 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami RODO.
 4. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, jednak niepodanie niezbędnych danych osobowych uniemożliwia korzystanie z tpapolska.pl.
 5. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, dane osobowe użytkowników są przetwarzane w celu wykonania umowy i podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, nadto za uprzednią zgodą użytkowników, powyższe dane mogą być przetwarzane przez TPA POLSKA w celach marketingowych na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 6. Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, użytkownik tpapolska.pl w każdym czasie ma prawo do prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec nieprawidłowego przetwarzania, z tym zastrzeżeniem, że żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych skutkować może rozwiązaniem zawartej umowy wobec braku możliwości jej wykonania.
 7. TPA POLSKA gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających tpapolska.pl i korzystających z jego funkcjonalności. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu sklepem tpapolska.pl, okresowym analizom statystyki odwiedzin i aktywności, oraz analizom funkcjonalności tpapolska.pl.
 8. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć.
 9. Z zastrzeżeniem ust. 10 i 11, dane osobowe Klienta wskazane w ust. 1 nie będą przekazywane dalej za wyjątkiem podmiotu świadczącego obsługę podatkowo księgową Administratora jak również poza wyjątkiem sytuacji w których Administrator będzie zobowiązany do udzielenia informacji w zakresie ciążącego na nim obowiązku prawnego.
 10. Jeżeli użytkownik sklepu internetowego na stronie tpapolska.pl wybierze płatność poprzez system Przelewy24, jego dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro SA. z siedzibą w Poznaniu (60-198) przy ul. Pastelowej 8, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935.
 11. Jeżeli użytkownik sklepu internetowego na stronie tpapolska.pl wybierze sposób dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, jego dane osobowe zostaną przekazane firmie kurierskiej w zakresie niezbędnym dla dostawy pod adres wskazany przez użytkownika.
 12. Tpapolska.pl wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Polityka cookies zawarta jest w odrębnym dokumencie pod tytułem „Polityka wykorzystywania plików cookies przez stronę internetową tpapolska.pl” dostępnym w zakładce „Polityka cookies”.
 13. Tpapolska.pl może zawierać linki (odnośniki) do innych stron www., TPA POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Korzystając z linku (odnośnika) użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności stosowaną w serwisach internetowych, do których odsyłają linki (odnośniki). Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie tpapolska.pl.
 14. Dane osobowe użytkowników tpapolska.pl będą przechowywane i przetwarzane przez okres obowiązywania umowy zawartej ze TPA POLSKA i przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz w niezbędnym zakresie przez okres wymagany przepisami prawa w celu archiwizacji danych. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie przez TPA POLSKA jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Pytania, uwagi lub wątpliwości dotyczące polityki prywatności użytkownicy tpapolska.pl mogą kierować na adres: tpa@tpapolska.pl
 15. Rozwój tpapolska.pl, postęp technologiczny lub zmiana przepisów prawa może spowodować potrzebę lub obowiązek wprowadzenia zmian do polityki prywatności. W przypadku zmiany polityki prywatności stosowne modyfikacje zostaną opublikowane na stronie tpapolska.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.