REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TPAPOLSKA

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem https://tpapolska.pl o nazwie tpapolska, prowadzony jest przez spółkę TPA POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (Polska).
 2. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego tpapolska, w szczególności zasady dokonywania transakcji sprzedaży towarów oraz prawa i obowiązki TPA POLSKA Sp. z o.o. i Klienta, a w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U.2017 r., poz. 1219 z późniejszymi zmianami).
 3. Określenia użyte w regulaminie oznaczają:
  • Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego tpapolska;
  • TPA POLSKA – TPA POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-180) przy ul. Świetokrzyska 45a (Polska), NIP 5832857357, REGON 193038234, KRS 0000208600, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego ………………………; adres email: [tpa@tpapolska.pl], telefon: +48 (58) 304 79 51 (czynny w Dni Robocze w godzinach 8:30 -17:30);
  • tpapolska – sklep internetowy, stanowiący własność TPA POLSKA sp. z o.o., w którym dokonywana jest sprzedaż detaliczna towarów za pośrednictwem strony internetowej doki.com.pl, na obszarze Polski;
  • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu tpapolska;
  • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu Towaru w tpapolska, niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • Konto Klienta – zbiór danych osobowych Klienta, obejmujących co najmniej: firmę (nazwę) lub imię i nazwisko, NIP (w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem), adres Klienta, adres dostawy, adres e-mail, telefon kontaktowy, wraz z historią zamówień i uprawnieniami przyznanymi przez tpapolska;
  • Towar – produkt, który Klient może zakupić w sklepie tpapolska;
  • Usługa Świadczona Drogą Elektroniczną – usługa świadczona bezpłatnie przez TPA POLSKA na rzecz Klienta, bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r., Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz.U.2017 r., poz. 1907 z późniejszymi zmianami);
  • Zamówienie – skierowane do TPA POLSKA sp. z o.o. oświadczenie woli Klienta, mające na celu zawarcie Umowy Sprzedaży wybranego przez Klienta Towaru, pomiędzy TPA POLSKA sp. z o.o. jako sprzedawcą i Klientem jako kupującym;
  • Akceptacja Zamówienia – oświadczenie woli TPA POLSKA sp. z o.o., stanowiące akceptację Zamówienia złożonego przez Klienta i skutkujące zawarciem Umowy Sprzedaży;
  • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru, zawarta na odległość, tj. za pośrednictwem sklepu tpapolska, pomiędzy TPA POLSKA sp. z o.o. i Klientem;
  • Koszyk – funkcjonalność sklepu tpapolska, służąca do dokonania Zamówienia przez Klienta, zawierająca zestawienie Towarów wybranych przez Klienta do zakupu wraz z ich ilością, cenami, ceną łączną, danymi Klienta, danymi do dostawy, sposobem płatności, danymi do faktury;
  • Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 1. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany Klientom w każdym czasie na stronie internetowej tpapolska w zakładce „Regulamin”. Ponadto, na żądanie Klienta korzystającego z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, Regulamin może być udostępniony w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 2. Umowy Sprzedaży w tpapolska są zawierane w języku polskim.

§ 2 ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO tpapolska

 1. Przed rozpoczęciem korzystania tpapolska, Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania z tpapolska jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem.
 2. Klient może korzystać z tpapolska wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Zabronione jest wykorzystywanie tpapolska do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych doki jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej i innej niezgodnej z przeznaczeniem sklepu.
 3. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na działanie tpapolska, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość stron sklepu tpapolska lub jego elementy techniczne, jak również od dostarczania treści naruszających przepisy prawa, prawa jakichkolwiek podmiotów lub dobre obyczaje.
 4. Zamówienia w sklepie tpapolska można składać przez całą dobę, we wszystkie dni w roku.
 5. Klient ma możliwość kontaktowania się z pracownikami, zgłaszania nieprawidłowości w działaniu tpapolska lub składania reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres: [tpa@tpapolska.pl] lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej skierowanej na adres: TPA POLSKA sp. z o.o., ul. Świetokrzyska 45a, 80-180 Gdańsk, Polska.
 6. Wszelkie fotografie, wizualizacje, rysunki, opisy i inne materiały dotyczące Towarów, znajdujące się na stronie tpapolska, stanowią wyłączną własność TPA POLSKA lub partnerów współpracujących ze TPA POLSKA i z tego tytułu podlegają ochronie przewidzianej we właściwych przepisach prawa.
 7. Kopiowanie, rozpowszechnianie czy jakiekolwiek inne wykorzystywanie fotografii, wizualizacji, rysunków, opisów lub innych materiałów dotyczących Towarów bez uprzedniej pisemnej zgody TPA POLSKA stanowi naruszenie praw TPA POLSKA lub partnerów współpracujących ze TPA POLSKA, podlegających ochronie w szczególności na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U.2017 r., poz. 880 z późniejszymi zmianami) lub innych przepisów prawa.

§ 3 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W związku z prowadzeniem sklepu tpapolska, TPA POLSKA bezpłatnie świadczy na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Usługami Świadczonymi Drogą Elektroniczną są:
  • Założenie i prowadzenie Konta Klienta – w zakresie niezbędnym do składania, ewidencjonowania i realizacji Zamówień oraz przechowywania historii Zamówień;
  • Koszyk i dodawanie Towarów do Koszyka – w zakresie umożliwiającym złożenie i modyfikację Zamówienia, dotyczącą rodzaju i ilości Towarów, cen, danych Klienta, danych do dostawy, sposobu płatności, danych do faktury, oraz monitorowania statusu Zamówienia (bez numeru listu przewozowego);
  • Newsletter – informowanie Klienta, po uzyskaniu jego uprzedniej zgody, za pośrednictwem poczty elektronicznej, o aktualnej ofercie, nowościach, promocjach, wyprzedażach lub zmianach w sklepie internetowym tpapolska;
  • Zamieszczanie opinii – umożliwienie Klientowi wyrażenia swojej opinii o Towarach na stronie internetowej sklepu tpapolska.
 1. W celu współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się TPA POLSKA, i korzystania przez Klienta z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, niezbędne jest spełnienie przez Klienta następujących wymagań technicznych:
  • Urządzenie końcowe (komputer, laptop, tablet, smartfon, etc.) z dostępem do sieci Internet;
  • Systemem operacyjny – MS Windows w wersji [NT 6.2] lub nowszej;
  • Procesor co najmniej 1 GHz lub szybszy z obsługą PAE, NX i SSE2;
  • Pamięć RAM co najmniej RAM: 1 GB (wersja 32-bitowa) lub 2 GB (wersja 64-bitowa);
  • Przeglądarka – Internet Explorer w wersji nie starszej niż IE 10 lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż [5] lub Chrome w wersji nie starszej niż [43.x] lub Opera w wersji nie starszej niż 9.6 lub inna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą języka JavaScript.
  • Aktywne konto poczty elektronicznej (email).
 1. Zabronione jest jakiekolwiek ingerowanie przez Klienta w zawartość stron tpapolska lub ich elementów technicznych, jak również dostarczanie przez Klienta jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą przystąpienia przez Klienta do korzystania z poszczególnych Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, o których mowa w ust. 2, przy czym w przypadku założenia i prowadzenia Konta Klienta oraz Newslettera na czas nieokreślony, a w przypadku Koszyka i dodawania Towarów do Koszyka oraz zamieszczania opinii na czas określony niezbędny do wykonania danej usługi. Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez:
  • usunięcie Konta Klienta lub rezygnację z subskrypcji Newslettera;
  • zaprzestanie korzystania z usług Koszyk i dodawanie Towarów do Koszyka bądź zamieszczanie opinii.
 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w sprawie Usługi Świadczonej Drogą Elektroniczną. W tym celu należy złożyć pisemne zawiadomienie na adres TPA POLSKA lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres: [tpa@tpapolska.pl], zawierające opis wady, termin ujawnienia wady wraz z podaniem danych kontaktowych. Reklamacje rozpatrywane będą przez TPA POLSKA w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. TPA POLSKA poinformuje Klienta w powyższym terminie o sposobie załatwienia reklamacji w takiej formie, w jakiej reklamacja została złożona.

§ 4 KONTO KLIENTA

 1. W celu dokonania zakupu w sklepie tpapolska Klient zobowiązany jest założyć Konto Klienta.
 2. W celu założenia Konta Klienta i realizacji Zamówienia, należy przed dokonaniem pierwszego zakupu wypełnić formularz rejestracyjny, podając w nim: nazwę (firmę) / imię i nazwisko, NIP (w przypadku Klienta nie będącego Konsumentem), adres Klienta, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz ustanowić hasło dostępu do Konta Klienta. Login do Konta Klienta stanowić będzie podany przez Klienta adres email.
 3. Założenie Konta Klienta wymaga zapoznania się z Regulaminem, jego zaakceptowania oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych co najmniej w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży i umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Założenie Konta Klienta nie wiąże się z żadnymi opłatami.
 5. Założenie Konta Klienta nie obliguje Klienta do dokonania zakupu Towaru w sklepie tpapolska.
 6. Logowanie do Konta Klienta na stronie tpapolska odbywa się za pomocą loginu oraz hasła dostępu ustanowionego podczas założenia Konta Klienta. Po założeniu Konta Klienta, aż do jego usunięcia, Klient ma prawo w każdym czasie dokonywać zmiany hasła dostępu do Konta Klienta.
 7. Klient może w każdym czasie dokonać zmiany swoich danych, po zalogowaniu się do Konta Klienta, w zakładce „Moje konto” oraz „Moje adresy”.
 8. Przy zakładaniu Konta Klienta oraz przy dokonywaniu zmiany danych Klient zobowiązany jest podać prawdziwe dane.
 9. Klient ma prawo w każdym czasie usunąć Konto Klienta. W celu usunięcia Konta Klienta należy wysłać oświadczenie pocztą elektroniczną z adresu email podanego przy założeniu Konta Klienta lub zmienionego zgodnie z Regulaminem bądź wysłać do TPA POLSKA pisemne żądanie usunięcia Konta Klienta pocztą tradycyjną.
 10. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła dostępu do swojego Konta Klienta w tpapolska.
 11. tpapolska w żadnych okolicznościach nie będzie zwracać się do Klienta o podanie hasła do Konta Klienta.

§ 5 KOSZYK I DODAWANIE TOWARÓW DO KOSZYKA

 1. Z usługi Koszyk i dodawanie Towarów do Koszyka może skorzystać każdy Klient, który posiada Konto Klienta, w celu złożenia Zamówienia.
 2. W Koszyku możliwa jest modyfikacja Zamówienia, w tym usuwanie Towarów z Koszyka, aż do chwili kliknięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

§ 6 NEWSLETTER

 1. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który posiada Konto Klienta i wyraził zgodę na przesyłanie mu Newslettera i przetwarzanie w tym celu jego danych osobowych.
 2. Newslettery są przesyłane cyklicznie na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w Koncie Klienta.
 3. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez rezygnację z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

§ 7 ZAMIESZCZANIE OPINII

 1. Usługa zamieszczania opinii polega na umożliwieniu przez TPA POLSKA Klientom posiadającym Konto Klienta, publikacji na stronie sklepu tpapolska indywidualnych ocen Klienta dotyczących Towarów.
 2. Rezygnacja z usługi zamieszczania opinii możliwa jest w każdym czasie i polega na zaprzestaniu przez Klienta zamieszczania treści w sklepie tpapolska.
 3. TPA POLSKA jest uprawnione do usuwania opinii naruszających obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje, w tym wyrażonych wulgarnym językiem, naruszających prawa osób trzecich lub Studia 1:1 bądź nie związanych z Towarem, przy którym zostały zamieszczone.

§ 8 TOWARY

 1. Wszystkie Towary sprzedawane w sklepie tpapolska są regenerowane i testowane przez TPA Polska.
 2. Studio 1:1 zobowiązane jest do dostarczenia Konsumentowi Towarów bez wad.
 3. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego (komputera, laptopa, tableta, smartfona, etc.) mogą powodować różnice pomiędzy kolorem Towaru uwidocznionym na urządzeniu końcowym Klienta a rzeczywistym kolorem Towaru.

§ 9 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Informacje o Towarach w sklepie tpapolska stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego; powyższe informacje nie stanowią oferty Studia 1:1 w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wobec powyższego samo złożenie Zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Do prawidłowego złożenia Zamówienia niezbędne jest:
  • zapoznanie się z Regulaminem oraz jego zaakceptowanie,
  • założenie Konta Klienta lub zalogowanie się do Konta Klienta,
  • wybranie co najmniej jednego Towaru i umieszczenie go w Koszyku,
  • wybranie sposobu dostawy,
  • wybranie sposobu płatności,
  • potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w celu wykonania Umowy Sprzedaży i podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie Klienta,
  • kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 1. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta system sklepu tpapolska automatycznie generuje potwierdzenie złożenia Zamówienia i przesyła je na adres email podany przez Klienta w Koncie Klienta. Potwierdzenie złożenia Zamówienia stanowi jedynie potwierdzenie otrzymania Zamówienia przez sklep tpapolska oraz potwierdza treść Zamówienia. W potwierdzeniu Zamówienia wskazany jest indywidualny numer Zamówienia, nadany Zamówieniu przez tpapolska, Potwierdzenie złożenia Zamówienia nie stanowi Akceptacji Zamówienia.
 2. Klient może skorygować Zamówienie lub zrezygnować ze złożonego Zamówienia do momentu Akceptacji Zamówienia przez tpapolska, poprzez wysłanie modyfikacji Zamówienia lub żądania anulowania Zamówienia, ze wskazaniem numeru Zamówienia, na adres mailowy sklepu tpapolska: tpa@tpapolska.pl.
 3. TPA POLSKA ma prawo dokonać weryfikacji telefonicznej złożenia Zamówienia przez Klienta oraz danych Klienta.
 4. Akceptacja Zamówienia przez TPA POLSKA lub odmowa Akceptacji Zamówienia jest dokonywana pocztą elektroniczną na adres email wskazany przez Klienta w Koncie Klienta.
 5. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje z chwilą Akceptacji Zamówienia.
 6. Akceptacja Zamówienia może być dokonana najpóźniej w najbliższym Dniu Roboczym po dniu złożenia Zamówienia przez Klienta. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu uważa się, że TPA POLSKA nie zaakceptowało Zamówienia i Umowa Sprzedaży nie została zawarta.
 7. tpapolska najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru przekazuje Klientowi potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 10 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Po zawarciu Umowy Sprzedaży:
  • w przypadku wyboru przez Klienta metody płatności z góry – tpapolska podaje Klientowi dane do zapłaty za wybrane przez Klienta Towary, a po zaksięgowaniu całej należnej kwoty przystępuje do realizacji Zamówienia;
  • w przypadku wyboru przez Klienta płatności przy odbiorze – tpapolska przystępuje do realizacji Zamówienia.
 1. Termin realizacji Zamówienia obejmuje czas potrzebny do przygotowania Towaru do wysyłki oraz jego wysyłkę i wskazany jest w opisie danego Towaru na stronie Informacja o liczbie dni realizacji Zamówienia wskazuje na liczbę Dni Roboczych, w trakcie których tpapolska dokona wysyłki Towaru. W przypadku złożenia Zamówienia w dniu niebędącym Dniem Roboczym, a także złożenia Zamówienia w Dniu Roboczym po godzinie 15:00, termin realizacji Zamówienia liczy się od najbliższego Dnia Roboczego.
 2. W przypadku Zamówienia dotyczącego Towaru Zindywidualizowanego, termin realizacji Zamówienia zostanie uzgodniony z Klientem stosownie do czasu wymaganego do wyprodukowania i przygotowania Towaru Zindywidualizowanego. Jeżeli Klient nie zaakceptuje terminu realizacji Zamówienia dotyczącego Towaru Zindywidualizowanego, zaproponowanego przez TPA POLSKA, Klient ma prawo anulować Zamówienie w całości.
 3. W przypadku, jeżeli po Akceptacji Zamówienia okaże się, że realizacja całości lub części Zamówienia jest niemożliwa bądź przekroczyłaby termin realizacji Zamówienia dotyczący danego Towaru, TPA POLSKA proponuje Klientowi do jego wyboru:
  • anulowanie całości Zamówienia,
  • anulowanie części Zamówienia,
  • podział Zamówienia i wyznaczenie nowego terminu dla części Zamówienia, która nie może zostać zrealizowana w wyznaczonym terminie.
 1. W przypadku, gdy Klient nie dokona wyboru w terminie 3 Dni Roboczych, tpapolska może zrealizować Zamówienie Klienta w możliwym zakresie wraz z rozliczeniem należności zgodnie ze wskazanym w niniejszym Regulaminie sposobem. Klient ma prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży na zasadach ogólnych.
 2. W przypadku anulowania części Zamówienia:
  • przy wyborze płatności z góry, tpapolska zwróci Klientowi wpłacone przez niego środki za Towar, co do którego Zamówienie zostało anulowane.
  • przy wyborze płatności przy odbiorze, tpapolska odliczy od kwoty pobrania należność za Towar, co do którego Zamówienie zostało anulowane.
 1. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności przy wyborze płatności za pobraniem oraz braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie tpapolska, TPA POLSKA może anulować Zamówienie Klienta.
 2. Dowodem zakupu w sklepie tpapolska w przypadku Konsumenta jest paragon, a na żądanie Konsumenta – faktura.
 3. Dowodem zakupy w sklepie tpapolska w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem jest faktura.

§ 11 CENY, RABATY

 1. Ceny Towarów w sklepie tpapolska są wyrażone w walucie polskiej (PLN) i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
 2. Ceny Towarów mogą zostać zmienione przez TPA POLSKA. W takim przypadku Klienta obowiązuje cena Towaru z chwili złożenia Zamówienia.
 3. Ceny nie obejmują cła i innych należności przywozowych. Jeżeli zawarcie i wykonanie Umowy Sprzedaży skutkuje powstaniem obowiązku zapłaty cła lub innych należności przywozowych, Klient ma obowiązek zapłacić cło i inne należności przywozowe we własnym zakresie (dotyczy dostawy poza obszar celny Unii Europejskiej).

§ 12 PROMOCJE, WYPRZEDAŻE, RABATY

 1. W sklepie tpapolska mogą być przeprowadzane promocje i wyprzedaże.
 2. Sprzedaż Towarów w ramach promocji lub wyprzedaży odbywa się do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak, niż do zakończenia okresu danej promocji lub wyprzedaży.
 3. Każdorazowo zasady promocji lub wyprzedaży określa odrębny regulamin promocji lub regulamin wyprzedaży, zamieszczony na stronie internetowej sklepu tpapolska.
 4. tpapolska może przyznawać Klientom rabaty na zakupy. Jeżeli Klient chce skorzystać z przyznanego rabatu, zobowiązany jest wpisać kod rabatowy w odpowiednim polu Koszyka przed zakończeniem składania Zamówienia, to jest przed kliknięciem przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

§ 13 SPOSOBY DOSTAWY

 1. Dostępnymi sposobami dostawy są wyłącznie:
 • przesyłka kurierska,
 • odbiór własny.

§ 14 KOSZTY DOSTAWY

 1. Koszty dostawy ponosi Klient, chyba że w sklepie tpapolska wyraźnie wskazano, że koszty danej dostawy ponosi TPA POLSKA.
 2. Koszty dostawy zależne są od wybranego sposobu dostarczenia Towarów do Klienta oraz rodzaju Towarów, a także ilości, wagi i wymiarów Towarów.
 3. Koszty dostawy są podane w Koszyku przed złożeniem Zamówienia.
 4. tpapolska może pobrać jedną opłatę za przesyłkę kilku Towarów, jeżeli ze względu na rodzaj, ilość, wagę i wymiary przesyłki zawierającej kilka Towarów nie jest wymagana wyższa opłata za dostawę.
 5. W przypadku Zamówień obejmujących więcej niż jeden Towar, tpapolska może ustalić osobną opłatę za dostawę dla każdego Towaru, jeżeli ze względu na rodzaj, ilość, wagę lub wymiary Towarów wymagane jest wysłanie każdego Towaru w osobnej przesyłce.

§ 15 SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

 1. Z wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 2 i 6 poniżej, w sklepie tpapolska dostępne są następujące sposoby płatności:
 • płatność z góry:
  • za pośrednictwem systemu Przelewy24,
   • szybkim przelewem
   • BLIK, 

lub

  • przelewem bankowym,
 • płatność gotówką przy odbiorze („za pobraniem”).

Jeżeli Zamówienie dotyczy Towaru Zindywidualizowanego, płatność musi być dokonana z góry.

Zapłata powinna być dokonana w walucie polskiej (PLN), chyba że TPA POLSKA i Klient wyraźnie uzgodnią dopuszczalność zapłaty w innej, określonej walucie.

System Przelewy24 jest zewnętrznym systemem płatności obsługiwanym przez PayPro SA. z siedzibą w Poznaniu (60-198) przy ul. Pastelowej 8, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935. Regulaminy transakcji za pośrednictwem systemu Przelewy24 dostępne są pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin i https://www.przelewy24.pl/obowiazek-informacyjny-rodo-platnicy

W przypadku wyboru metody płatności z góry, termin zapłaty za Zamówienie wynosi 4 Dni Robocze od daty Akceptacji Zamówienia. Za dzień zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego TPA POLSKA. Zamówienie nieopłacone przez Klienta w całości w powyższym terminie będzie automatycznie anulowane.

W przypadku wyboru płatności za pobraniem Klient jest zobowiązany dokonać płatności przy odbiorze – bezpośrednio dostawcy przesyłki, a w przypadku odbioru własnego – osobie dokonującej wydania przesyłki lub osobie przez nią wskazanej.

tpapolska ma prawo do ograniczenia dostępnych sposobów płatności i sposobów dostawy w stosunku do Klienta, który co najmniej jeden raz nie odebrał Zamówienia od dostawcy, co spowodowało zwrot przesyłki do tpapolska.

§ 16 RĘKOJMIA I REKLAMACJE

 1. TPA POLSKA jest odpowiedzialne względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży. W szczególności Towar sprzedany jest niezgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli:
  • nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu TPA POLSKA zapewniło Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  • nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował TPA POLSKA przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a TPA POLSKA nie zgłosiło zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • został Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
  1.  

§ 17 GWARANCJA

 1. Studio 1:1 nie udziela gwarancji na sprzedawane Towary.
 2. Niektóre Towary sprzedawane w tpapolska mogą być objęte gwarancją producenta. W celu skorzystania z gwarancji udzielonej przez producenta należy postępować zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru.
 3. Klient korzystający z uprawnień wynikających z gwarancji producenta może zgłosić roszczenie do serwisu gwarancyjnego wskazanego przez producenta i postępować zgodnie z jego zaleceniami lub dostarczyć Towar na adres wskazany przez tpapolska z zachowaniem warunków określonych w dokumencie gwarancyjnym.

§ 18 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru TPA POLSKA, które to koszty zobowiązany jest ponieść Konsument.
 2. Termin 14 dni na odstąpienie od Umowy Sprzedaży liczony jest od daty wydania Towaru Konsumentowi, a w przypadku Zamówienia realizowanego w częściach – od daty wydania Konsumentowi Towaru stanowiącego ostatnią część Zamówienia.
 3. Do zachowania terminu 14 dni na odstąpienie od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu na adres TPA POLSKA sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 45a, 80-180 Gdańsk (Polska) lub pocztą elektroniczną na adres: info@tpapolska.pl.
 4. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu pocztą elektroniczną, tpapolska niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia Konsumenta.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 6. Konsument może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, ale nie ma takiego obowiązku.
 7. TPA POLSKA ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumentowi o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez TPA POLSKA, TPA POLSKA nie jest zobowiązane do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument, który odstąpił od Umowy Sprzedaży, ma obowiązek przesłać Towar na adres wskazany przez tpapolska lub przekazać ją osobie upoważnionej przez TPA POLSKA niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy Sprzedaży, chyba że TPA POLSKA zaproponowało, że samo odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem terminu.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11. tpapolska nie odbiera przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi sposobem zwrotu Towaru.
 12. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy Sprzedaży:
  • w której przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w szczególności Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży Towaru Zindywidualizowanego,
  • w której przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedstawiciel tpapolska do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji,
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez TPA POLSKA o utracie prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
  1.  

§ 19 ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOWI

 1. W przypadkach wskazanych poniżej, TPA POLSKA dokonuje zwrotu należności otrzymanych od Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od:
 • anulowania Zamówienia lub jego części – w przypadku uiszczenia przez Klienta należności za Zamówienie,
 • zwrotu Towaru wskutek odstąpienia od umowy,
 • uznania reklamacji wskutek czego następuje zwrot należności.

§ 20 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu art. 4 pkt 7) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) w zakresie wynikającym z zawartej umowy, w szczególności w zakresie danych identyfikacyjnych, tj. imienia i nazwiska, firmy, numeru NIP, adresu Klienta, adresu dostawy, adresu e-mail, numeru telefonu jest TPA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-180) przy ul. Świętokrzyska 45a, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, NIP …………………., REGON ………………….. (dalej również: „Administrator”).
 2. Z uwagi na treść przepisu art. 37 ust. 1 RODO, Administrator nie powołał inspektora ochrony danych.
 3. Dane osobowe Klienta wskazane w pkt 1 będą przetwarzane w celu wykonania Umowy Sprzedaży i podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie Klienta, a także w celu świadczenia Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 4. Z zastrzeżeniem ust. 10 i 11, dane osobowe Klienta wskazane w ust. 1 nie będą przekazywane dalej za wyjątkiem podmiotu świadczącego obsługę podatkowo księgową Administratora jak również poza wyjątkiem sytuacji w których Administrator będzie zobowiązany do udzielenia informacji w zakresie ciążącego na nim obowiązku prawnego.
 5. Dane osobowe Klienta wskazane w pkt 1 nie będą przekazywane do państwa spoza UE.
 6. Dane osobowe Klienta wskazane w pkt 1 będą przechowywane i przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej Umowy Sprzedaży i przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz w niezbędnym zakresie przez okres wymagany przepisami prawa w celu archiwizacji danych.
 7. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych wskazanych w pkt 1 oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec nieprawidłowego przetwarzania, z tym zastrzeżeniem, że żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych skutkować może rozwiązaniem zawartej Umowy Sprzedaży i uniemożliwić korzystanie z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną.
 8. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych wskazanych w pkt 1 narusza przepisy RODO.
 9. Dane osobowe Klienta wskazane w pkt 1 nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym również w formie profilowania).
 10. Jeżeli Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-324) przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.
 11. Jeżeli Klient wybierze sposób dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, jego dane osobowe zostaną przekazane firmie kurierskiej w zakresie niezbędnym dla dostawy Towaru pod adres wskazany przez Klienta.
 12. Poprzez założenie Konta Klienta Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta oraz są zgodne z rzeczywistością.
 13. Dane osobowe Klienta są przechowywane i zabezpieczone przez Administratora zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
   1.  

§ 21 INFORMACJA O POZASĄDOWYCH SPOSOBACH ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ O ZASADACH DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do tych procedur można uzyskać u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, w wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej oraz w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Konsument może również zwrócić się o pomoc w rozstrzygnięciu sporu do organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 3. Przykładowe pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń są następujące:
  • wystąpienie do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U.2017 r., poz. 1063 z późniejszymi zmianami, dalej: „Ustawa o inspekcji handlowej”), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Konsumentem a Studiem 1:1,
  • wystąpienie do stałego polubownego sądu konsumenckiego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 Ustawa o inspekcji handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu pomiędzy Konsumentem a Studiem 1:1.
  1.  

§ 22 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Załącznik do Regulaminu stanowi wzór „Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość”. Korzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.
 2. TPA POLSKA dokłada wszelkich starań w celu prowadzenia sklepu tpapolska na możliwie najwyższym poziomie, jednakże nie jest wykluczone czasowe zawieszenie dostępności tpapolska w przypadku awarii, konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy tpapolska.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz.U.2017 r., poz. 683 z późniejszymi zmianami), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U.2017 r., poz. 1219 z późniejszymi zmianami).
 4. Klient akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na zbieranie i udostępnianie Studio 1:1 statystyk swojej obecności i aktywności w tpapolska. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów – patrz: Polityka Prywatności zamieszczona na stronie internetowej sklepu tpapolska.
 5. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości usług tpapolska korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia swojej przeglądarki, tak by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu, przy czym nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z tpapolska. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na urządzeniu Klienta. Szczegółowe zasady dotyczące plików cookies są zawarte w „Polityce wykorzystywania plików cookies przez stronę internetową tpapolska”, zamieszczonej na stronie sklepu tpapolska.
 6. Ewentualne spory pomiędzy Klientem niebędącym Konsumentem a TPA POLSKA rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby TPA POLSKA.
 7. Ewentualne spory pomiędzy Konsumentem a Studiem 1:1 rozstrzygane będą przez sąd właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 8. Studio 1:1 zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów, jak w szczególności konieczność wprowadzenia zmian wynikających z obowiązujących przepisów prawa, zmian technicznych lub organizacyjnych sklepu tpapolska, zmian asortymentu sklepu tpapolska lub zakresu świadczonych usług. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie sklepu tpapolska. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne po upływie 14 dni od dnia ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu obowiązującymi w chwili złożenia Zamówienia.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 kwietnia 2023r.